Regulamin

Rezerwacja noclegu w naszym obiekcie wiąże się z akceptacją regulaminu.
Przestrzeganie zasad regulaminu ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa Naszych gości.

W przypadku chęci uzyskania FV za pobyt w tym również za wpłacony zadatek, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie przed wpłatą zadatku na konto. ( podczas robienia rezerwacji on-line prosimy o wprowadzenie danych do FV w miejscu do tego przeznaczonym.). Zadatek będzie księgowany w dniu wpłynięcia go na konto, co wiąże się z wystawieniem stosownego dokumentu paragonu lub FV. Rozliczenie końcowe będzie na osobnej FV w dniu, w którym pobyt zostanie opłacony. Zadatek oraz końcowe rozliczenie będą wystawione na dwóch osobnych dokumentach.

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Pokój wynajmowany jest na doby.

 1. W przypadku wcześniejszej rezerwacji noclegu stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% procent ogólnej kwoty rezerwacji i pobytu. Termin wpłaty zadatku wynosi 2 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku, rezerwacja jest anulowana.
 2. Po wpłacie zadatku rezerwacja zmienia status na potwierdzoną i zostaje wysłany mail potwierdzający pobyt.
 3. Modyfikacja istniejącej rezerwacji możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym (telefoniczne lub mailowe). Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku anulacji (zmiany) rezerwacji w terminie  do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu klient ma możliwość przepisania wpłaconego zadatku na pobyt w dowolnym terminie do końca bieżącego roku (obowiązują warunki cenowe aktualne dla nowego terminu pobytu).
 5. Właściciel, zarządca obiektu zastrzega sobie prawo odwołania pobytu bez podawania przyczyny:
  a] 10 dni przed jego rozpoczęciem trwającego ponad 6 dni,
  b] 5 dni przed jego rozpoczęciem trwającego 2–6 dni,
  c] 48 godzin przed jego rozpoczęciem pobytu trwającego krócej niż 2 dni,
  Zarządca właściciel jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie
  konsumenta drogą telefoniczną lub mailową. W takim wypadku konsumentowi przysługuje niezwłoczny zwrot
  wpłaconych kwot.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji poniżej 7 dni przed rozpoczęciem doby hotelowej wpłacony zadatek przepada (dotyczy także portali rezerwacyjnych- zostanie ściągnięta opłata). Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji ( w przypadku wystąpienia choroby lub innych zdarzeń losowych) w zewnętrznej firmie ubezpieczeniowej.
 7. Niepojawienie się gościa do godziny 10.00 następnej doby skutkuje także anulacją rezerwacji (dotyczy także portali rezerwacyjnych- zostanie ściągnięta opłata).
 8. Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia po wyrażeniu zgody ze strony wynajmującego, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.
 9. Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego terminu pobieramy 100% wartości nie wykorzystanej usługi (np: wcześniejszy wyjazd).
 10. Należność (dopłata) za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu lub najpóźniej w drugim dniu pobytu.
 11. Goście zobowiązani są dokonać meldunku zaraz po przyjeździe u pracownika Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią.
 12. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu.
 13. Zabrania się przebywania gości innych niż zameldowani w obiekcie. Odwiedziny gości z zewnątrz możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu w recepcji tylko i wyłącznie w częściach wspólnych w godzinach od 9:00 do 19:00
 14. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub usterek prosimy o poinformowanie pracownika recepcji.
 15. Osobom postronnym Hotel nie udziela informacji o danych osobowych
  Gości zameldowanych.
 16. Wartościowe rzeczy powinny zostać pozostawione w sejfie znajdującym się w pokoju. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy, które nie były pozostawione w sejfie.
 17. Gość naszego hotelu ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 18. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu wyrządzając szkodę w mieniu
  Hotelu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił pobyt
  Gościom lub funkcjonowanie Hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.
 19. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.
 20. W przypadku zgubienia karty pokojowej gość ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości 50 zł.
 21. Zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego na terenie całego obiektu. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną (od 5000 zł w górę). Palenie tylko w wyznaczonych miejscach (na zewnątrz).
 22. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 7:00 rano. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno
  zakłócać pobytu innych Gości.
 23. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 24. Zabronione jest chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi. Obiekt posiada narciarnie na poziomie -1 z osobnym bocznym wejściem.
 25. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. Należy zamówić kuriera oraz przesłać list przewozowy na adres info@malinowypotok.pl. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji do znalezione przedmioty zostaną rozdysponowane zgodnie z Ustawą z dn. 20.03.2015 o Rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397). Rzeczy znalezione przechowujemy 30 dni. Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonymi przepisami art.846-849 Kodeksu Cywilnego.
 27. Zapoznanie z regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości, a osoby naruszające zasady regulaminu będą zobowiązane do opuszczenia obiektu.
 28. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Firmy Anna i Jan Koźlak Spółka Cywilna. 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, Anna i Jan Koźlak Spółka Cywilna, jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych),  oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.
 2. Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres info@malinowypotok.pl . Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta firma Anna I Jan Koźlak Spółka Cywilna jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia

Wynajmujący:

Anna i Jan Koźlak Spółka Cywilna

34-400 Nowy Targ

Ul. Szaflarska 69

NIP: 7352876781