Regulamin

Rezerwacja noclegu w naszym obiekcie wiąże się z akceptacją regulaminu.
Przestrzeganie zasad regulaminu ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa Naszych gości.

W przypadku chęci uzyskania FV za pobyt w tym również za wpłacony zadatek, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie przed wpłatą zadatku na konto. ( podczas robienia rezerwacji on-line prosimy o wprowadzenie danych do FV w miejscu do tego przeznaczonym.). Zadatek będzie księgowany w dniu wpłynięcia go na konto, co wiąże się z wystawieniem stosownego dokumentu paragonu lub FV. Rozliczenie końcowe będzie na osobnej FV w dniu, w którym pobyt zostanie opłacony. Zadatek oraz końcowe rozliczenie będą wystawione na dwóch osobnych dokumentach.

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Pokój wynajmowany jest na doby.

 1. W przypadku wcześniejszej rezerwacji noclegu stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% procent ogólnej kwoty rezerwacji i pobytu. Termin wpłaty zadatku wynosi 2 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku, rezerwacja jest anulowana.
 2. Po wpłacie zadatku rezerwacja zmienia status na potwierdzoną i zostaje wysłany mail potwierdzający pobyt.
 3. Modyfikacja istniejącej rezerwacji możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym (telefoniczne lub mailowe). Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku anulacji (zmiany) rezerwacji w terminie  do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu klient ma możliwość przepisania wpłaconego zadatku na pobyt w dowolnym terminie do końca bieżącego roku (obowiązują warunki cenowe aktualne dla nowego terminu pobytu).
 5. Właściciel, zarządca obiektu zastrzega sobie prawo odwołania pobytu bez podawania przyczyny:
  a] 10 dni przed jego rozpoczęciem trwającego ponad 6 dni,
  b] 5 dni przed jego rozpoczęciem trwającego 2–6 dni,
  c] 48 godzin przed jego rozpoczęciem pobytu trwającego krócej niż 2 dni,
  Zarządca właścicel jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie
  konsumenta drogą telefoniczną lub mailową. W takim wypadku konsumentowi przysługuje niezwłoczny zwrot
  wpłaconych kwot.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji poniżej 7 dni przed rozpoczęciem doby hotelowej wpłacony zadatek przepada.
 7. Niepojawienie się gościa do godziny 10.00 następnej doby skutkuje także anulacją rezerwacji (dotyczy także portali rezerwacyjnych- zostanie ściągnięta opłata)
 8. Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia po wyrażeniu zgody ze strony wynajmującego, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie
 9. Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.
 10. Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego terminu pobieramy 100% wartości nie wykorzystanej usługi.
 11. Należność (dopłata) za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu po przyjeździe.
 12. Goście zobowiązani są dokonać meldunku zaraz po przyjeździe u pracownika Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią.
 13. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu.
 14. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub usterek prosimy o poinformowanie pracownika recepcji.
 15. Wartościowe rzeczy powinny zostać pozostawione w sejfie znajdującym się w pokoju. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy, które nie były pozostawione w sejfie.
 16. Pensjonat ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonymi przepisami art.846-849 Kodeksu Cywilnego. Rzeczy pozostawione przechowujemy 1 miesiąc. Następnie są utylizowane.
 17. Gość naszego pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 18. W przypadku zgubienia karty pokojowej gość ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości 25 zł.
 19. Zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego na terenie całego obiektu. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną (od 5000 zł w górę). Palenie tylko w wyznaczonych miejscach (na zewnątrz).
 20. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 7:00 rano.
 21. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 22. Zabronione jest chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi. Obiekt posiada narciarnie na poziomie -1 z osobnym bocznym wejściem.
 23. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu.
 24. Zapoznanie z regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości, a osoby naruszające zasady regulaminu będą zobowiązane do opuszczenia obiektu.
 25. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Firmy Anna i Jan Koźlak Spółka Cywilna.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, Anna i Jan Koźlak Spółka Cywilna, jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych),  oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.
 2. Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres info@malinowypotok.pl . Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta firma Anna I Jan Koźlak Spółka Cywilna jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia

Wynajmujący:

Anna i Jan Koźlak Spółka Cywilna

34-400 Nowy Targ

Ul. Szaflarska 69

NIP: 7352876781