Regulamin

 

Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania
na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i wpłaty zadatku.
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Malinowy Potok ***.
Rezerwacja noclegu w hotelu Malinowy Potok *** wiąże się z akceptacją owego regulaminu.

§2 DOBA HOTELOWA

Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.
Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 następnego dnia.
Przyjmuje się, że pokój jest wynajęty na 1 dobę, jeśli gość nie określił inaczej.
Życzenia przedłużania pobytu należy zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.
Stawka za przedłużenie pobytu wynosi 40 zł/h/os (max. 2 godziny).
Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od 6:00 do 22:00.
Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane automatycznie jako przedłużenie daty pobytu.
Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
§3 REZERWACJA I MELDUNEK

W przypadku wcześniejszej rezerwacji noclegu hotel wymaga wpłatę zadatku w wysokości 30% procent ogólnej kwoty rezerwacji i pobytu. Termin wpłaty zadatku wynosi 2 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku, rezerwacja jest anulowana.
W przypadku rezerwacji „Last minute” hotel wymaga wpłatę zadatku w wysokości 30% za pomocą BLIKA albo przelewu natychmiastowego.
Po wpłacie zadatku rezerwacja zmienia status na potwierdzoną i zostaje wysłany mail potwierdzający pobyt na adres e-mailowy podany przy założeniu rezerwacji.
Modyfikacja istniejącej rezerwacji możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z hotelem (telefoniczne lub mailowe). Zatwierdzenie bądź odrzucenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.
W przypadku anulacji (zmiany) rezerwacji w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu klient ma możliwość TYLKO przepisania wpłaconego zadatku na pobyt
w dowolnym terminie do końca bieżącego roku (obowiązują warunki cenowe aktualne dla nowego terminu pobytu).

W przypadku oferty „Magia Świąt w Malinowy Potoku” obowiązują inne zasady anulacji/zmiany rezerwacji tj.:
     - W przypadku anulacji (zmiany) rezerwacji w terminie do 30.11.2024 klient ma możliwość przepisania wpłaconego zadatku na pobyt w dowolnym terminie do końca 2025 roku  (obowiązują warunki cenowe aktualnego dla nowego terminu pobytu).
     - W przypadku anulowania rezerwacji w terminie późniejszym niż 30.11.2024 wpłacony zadatek przepada. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (w przypadku wystąpienia choroby lub innych zdarzeń losowych) w zewnętrznej firmie ubezpieczeniowej.

Hotel zastrzega sobie prawo odwołania pobytu bez podawania przyczyny:
a) 10 dni przed jego rozpoczęciem trwającego ponad 6 dni,
b) 5 dni przed jego rozpoczęciem trwającego 2–6 dni,
c) 48 godzin przed jego rozpoczęciem pobytu trwającego krócej niż 2 dni.

Hotel jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie klienta drogą telefoniczną bądź mailowa oraz dokonać zwrotu wpłaconej kwoty.
W przypadku anulowania rezerwacji poniżej 7 dni przed rozpoczęciem doby hotelowej wpłacony zadatek przepada i nie ma możliwości przeniesienia go na inny termin.
Niepojawienie się gościa do godziny 10.00 następnej doby także skutkuje anulacją rezerwacji (dotyczy też portali rezerwacyjnych- zostanie ściągnięta opłata).
Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, po wyrażeniu zgody ze strony wynajmującego, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Hotel o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.
Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego terminu nie ma możliwości zwrotu za nie wykorzystanie usługi – dotyczy głównie skrócenia pobytu.
Hotel zastrzega sobie prawo do zameldowania wyłącznie osób pełnoletnich (1 osoba w pokoju).
Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu) potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, a także do uzupełnienia przedstawionej przez pracownika recepcji karty meldunkowej oraz złożenia na niej podpisu.
W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość, hotel może odmówić przyjęcia gościa do obiektu.
Hotel może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz hotelu (marki).
Hotel zastrzega sobie prawo do dokonywania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobierania depozytów w wysokości całości należności za pobyt oraz ewentualnych zamówień dodatkowych. W przypadku otwarcia rachunku za usługi gastronomiczne oraz masaże podczas pobytu w hotelu, paragon fiskalny/faktura będzie wydany w recepcji hotelu po uiszczeniu płatności za usługi, najpóźniej w chwili wymeldowania.
W przypadku chęci uzyskania FV za pobyt, w tym również za wpłacony zadatek, Gość powinien poinformować recepcję o tym fakcie przed wpłatą zadatku na konto (podczas robienia rezerwacji on-line prosimy o wprowadzenie danych do FV w miejscu do tego przeznaczonym) Zadatek będzie księgowany w dniu wpłynięcia go na konto, co wiąże się z wystawieniem paragonu bądź FV. Rozliczenie końcowej będzie na osobnej FV w dniu, w którym pobyt zostanie opłacony. Zadatek oraz końcowe rozliczenie będą wystawione na dwóch osobnych dokumentach.

§4 USŁUGI

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
Hotel ma obowiązek zapewnić:
· Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
· Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.
· Profesjonalną i uprzejmą obsługę.
· Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę lub życzenie.
Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
· Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
· Przechowywanie bagażu.
Dzieci do 3 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego pobytu w hotelu pod warunkiem, iż przebywając w pokoju z dorosłym opiekunem śpią na obecnym łóżku.
Na terenie obiektu znajduje się niestrzeżony parking hotelowy, z którego Goście mogą korzystać bezpłatnie. Hotel nie prowadzi rezerwacji miejsc parkingowych.
Korzystanie ze strefy SPA, Małpiego Gaju oraz zewnętrznych atrakcji  jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem przy wejściu do wyżej wymienionych atrakcji.
Na terenie obiektu znajduje się lobby bar, z którego Gość może skorzystać w godzinach otwarcia. Za zamówione usługi gastronomiczne  w barze jest możliwość zapłaty gotówką albo przy wymeldowaniu na recepcji.
Na terenie obiektu znajduje się narciarnia, z której Goście mogą korzystać bezpłatnie.
 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych lub innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenie pokoju hotelowego.
Zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego na terenie całego obiektu. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną (od 5000 zł w górę). Palenie tylko w wyznaczonych miejscach zlokalizowanych na zewnątrz hotelu.
W przypadku stwierdzenia zagrożenia pożarem, Gość powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika recepcji lub jakiegokolwiek pracownika hotelu.
Opłata za zgubienie karty od pokoju wynosi 50 złotych.
Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone szkody lub w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg lub inne usługi.
Wartościowe rzeczy powinny zostać pozostawione w sejfie znajdującym się w pokoju. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy, które nie były pozostawione w sejfie.
Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
Zabronione jest chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

Hotel nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie czy pojazd został zaparkowany na terenie hotelowym, czy po za nim.
Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęciach do przechowania kosztownych oraz zagrażających bezpieczeństwu przedmiotów.
 

§7 RZECZY POZOSTAWIONE W HOTELU

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, hotel przechowa powyższe przedmioty na okres 1 miesiąca, a po upływie tego czasu zostaną zutylizowane.
Hotel nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.
 

§8 REKLAMACJE

Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
Wszelkie reklamacje przyjmowane są na recepcji hotelowej albo poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@malinowypotok.pl
Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Hotelem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Anna i Jan Koźlak Spółka Cywilna.
 

§9 INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Anna i Jan Koźlak Spółka Cywilna, ul. Szaflarska 69, 34-400 Nowy Targ.
Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody  w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.
Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:
· Firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienie
dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej.

· Firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu.

· Firmom świadczącym obsługę prawną.

· Firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu. W przypadku potwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pomocą wysłania wiadomości mailowej na adres e-mail biuro@malinowypotok.pl .
W hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 7 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.